පාරිභෝගිකයන්ට වාසියක් – මිල සදහන් නැත්නම් නොමිලේ ගන්න

  • By editor
  • August 16, 2023
  • 0
  • 195 Views

වෙළෙඳසල් තුළ මිල ප්‍රදර්ශනය කර නොමැති සෑම භාණ්ඩයක්ම නොමිලේ ලබා ගන්නා ලෙස පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ සභාපති නීතිඥ ශාන්ත නිරිඇල්ල ජනතාවට දැනුම් දී තිබේ.

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ පනතට අනුව සෑම භාණ්ඩයකම මිල ප්‍රදර්ශනය කිරීම අනිවාර්ය වන අතර පිටකොටුව ප්‍රදේශයේ රෙදිපිළි වෙළෙඳසල් ඇතුළු වෙළෙඳසල් ගණනාවක පසුගිය දිනක අධිකාරීයේ නිලධාරීන් විසින් වැටලීම් සිදු කර තිබේ.

එහිදී දක්නට ලැබී ඇත්තේ බහුතරයක් භාණ්ඩවල මිල ප්‍රදර්ශනය නොකර තිබූ බවය.

එම නිසා මිල ප්‍රදර්ශනය කර ඇති භාණ්ඩ පමණක් මුදල් ගෙවා ලබාගෙන මිල ප්‍රදර්ශනය කර නොමැති සෑම භාණ්ඩයක්ම නොමිලේ ලබා ගන්නා ලෙස ජනතාවට දැනුම් දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *