පැය කිහිපයක් විදුලිය කැපේ

  • By editor
  • August 2, 2023
  • 0
  • 158 Views

මේ වනවිට පවතින නියගය හේතුවෙන් නැවතත් විදුලි කප්පාදුවක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සිදු වන බව ලංකා විදුලිබලමණ්ඩලය සදහන් කරයි.

මේ වන විටත් පුද්ගලික බලාගාරවලින් ඇතුළු අනෙක් තාප බලාගාරවලින් විදුලිය ලබා ගනිමින් පැය 24 පුරා අඛණ්ඩ විදුලියක් ලබා දෙමින් සිටියි

නමුත් ඉන්ධන මඟින් විදුලි අවශ්‍යතාව සපුරා ගැනීමෙන් මෙම වසරේ මණ්ඩලයේ පාඩුව කෝටි 500 සීමාව ඉක්මවා යනු ඇති බවද ඒ හේතුවෙන් පවතින නියං තත්ත්වය මත විදුලිය කපා හැරීම මත වෙනත් විකල්පයක් නැති බවත් ඔවුන් අවධාරණය කරති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *