පැල 05ක් සිටවන්න ලක්ෂ 27ක් ගිහින්

  • By editor
  • April 28, 2023
  • 0
  • 160 Views

කිලිනොච්චි ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු සභාපතිවරයා විසින් රජයේ මුදල් ලක්ෂ 27 ක මුදලක් වැය කර පැල පහක් සිටුවීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබේ.

පරිසරය අලංකාර කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් වශයෙන් කිලිනොච්චි රෝහල ඉදිරිපිට මෙසේ පැල පහක් සිටුවා එම ගස් යකඩ දැල් වලින් ආවරණය කර ඇත.

ඒ සඳහා ලක්‍ෂ 27ක මුදලක් සභාපතිවරයාගේ හිතවතෙකුට ගෙවා ඇතැයි ලැබී ඇති පැමිණිල්ලක් අනුව පරීක්ෂණ සිදු කරමින් සිටියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *