පෑළියගොඩ මාළු කඩේ ටෙන්ඩර් මගඩියක්

  • By editor
  • December 19, 2023
  • 0
  • 208 Views

පෑළියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳපොළේ පවතින අයිස් නිෂ්පාදනාගාරය අළුත්වැඩියා කිරීම සහ නව පතුරු අයිස් යන්ත්‍රාගාරයක් ඉදිකර පවත්වාගෙන යාම සඳහා වූ ප්‍රසපාදන ක්‍රියාවලිය මුළිමනින්ම දූෂිත එකක් බව “මගෙන් රටට සංවිධානය” පවසයි. 

අල්ලස් සහ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට පැමිණිල්ලක් යොමු කරමින් එම සංවිධානය සඳහන් කරනුයේ මෙම ඩූෂිත ගණුදෙනුව නිසා මත්ස්‍ය වෙලඳපොළේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව බර පතල අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටිනා බවය.

මෙම අයිස් නිෂ්පාදනාගාරය අළුත් වැඩියාවට සන නව අනිෂ්පාදනාගාරයක් ඉදිකිරිම සඳහා වන ටෙන්ඩරය ලබාදී ඇත්තේ වැඩිම මිල ඉදිටිපත් කළ සමාගමට බව මගෙන් රටට සංවිධානයේ සභාපති සංජය මහවත්ත ”සතියට” පැවසීය.

”මේ ටෙන්ඩරේ ලක්ෂ අටකට ලබාගෙන තියෙන්නේ සිලෝන් ෆිෂ් මාකට් ගෲප් පුද්ගලික සමාගම‍යි . ඒත් එම සමාගම දැන් රජයට ගෙවන්නේ ලක්ෂ දෙකක් විතරයි . ඒ අනුව  මාසිකව ලක්ෂ පහක පමණ අලාභයක් මේ මගින් රජයට සිදු වෙනවා, මේ සඳහා වහාම පරීක්ෂණයක් කළ යුතුයි, මෙවැනි වැරැදි ප්‍රසම්පාදන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරන රාජ්‍ය නිලධාරීන්ටද දඬුවම් ලබා දිය යුතුයි” සංජය මහවත්ත වැඩි දුරට්ටහ් පැවසීය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *