පෙට්රල් 20කින් ඉහළට – බල බලා සිටි නව මිල ගණන් මෙන්න

  • By editor
  • August 1, 2023
  • 0
  • 160 Views

අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලංකා ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කර තිබේ.

මාසික ඉන්ධන මිල සංශෝධනය යටතේ මෙසේ මිල සංශෝධනය කරන ලද බව සංස්ථාව කියයි.

ඒ අනුව ඔක්ටෙන් 92 පෙට‍්‍රල් ලීටරය රුපියල් විස්සකින් ද, ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් රුපියල් 10 කින් ද, සුපිරි ඩීසල් රුපියල් 10කින්ද ද මිල ඉහළ දමා ඇත.

ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් දෙකිකන් හා භූමිතෙල් ලීටරයක් රුපියල් දහයකින් මිල අඩු කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *