පොල් කන්නේම රිලව්ලු

  • By editor
  • July 3, 2023
  • 0
  • 152 Views

මෙම වසරේ පළමු කාර්තුව තුළ දී වනසතුන් සිදු කරන ලද වගා හානි සම්බන්ධව පැමිණිලි 320ක් ලැබී ඇති බව හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවි කටයුතු පුහුණු හා පර්යේෂණ ආයතනය සදහන් කරයි.

ඒ අතරින් වැඩිම වගා හානියක් සිදු කර තිබෙන්නේ රිළවුන්ගෙන් බව ද එම පරීක්ෂණ ආයතනය පෙන්වා දී තිබේ..

විශේෂයෙන් පොල් ත්‍රිකෝණය තුළ පසුගිය වසරට පමණක් පොල් ගෙඩි මිලියන 200ක් රිළවුන් විනාශ කර දමා ඇති බවද හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවිකටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු ආයතනය කළ පරීක්ෂණවලින් හෙළි වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *