පොලිස් නිලධාරීන් සදහා නීති සහන යෝජනා ක්‍රමයක්

  • By editor
  • February 29, 2024
  • 0
  • 79 Views

පොලිස් නිලධාරීන් සදහා නීති ආධාර ලබාදීම පිණිස “නීති සහන යෝජනා ක්‍රමය” නමින් යෝජනා ක්‍රමය සදහා අභිනව පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතා විසින් අනුමැතිය ලබාදී ඇති බව පොලිස් මුලස්ථානය සදහන් කරයි.

ඒ අනුව නිලධරියෙකු විසින් රාජකාරි විෂය පථය තුල සිදුකරන ලද ක්‍රියාදාමයන් සම්බන්ධයෙන් යම් නීති කෘත්‍යයකට භාජනය වුවහොත් සහ එයට අදාලව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව මගින් රජයේ නීති සහාය ලබාදීම ප්‍රතික්ෂේප කරන හෝ නීති සහාය ලබා නොදෙන අවස්ථා වල දී, පුද්ගලික නීතිඥ සහාය ලබා ගැනීම සහ වෙනත් නීති සේවාවන් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් පොලිස් නිලධාරීන්ට සිදුවන ආර්ථික අපහසුතාවයන් සදහා, මෙම යෝජනා ක්‍රමය භාවිතා කර යම් මූල්‍යමය සහනයක් ලබා දීම ප්‍රධාන අරමුණ වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *