පොලිස් ලොක්කන්ට ස්ථාන මාරු

  • By editor
  • April 25, 2023
  • 0
  • 72 Views

ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් වන එල් එස් පතිනායක, ප්‍රියන්ත වීරසූරිය , එස් සී මැදවත්ත, ඩබ්ලිව් කේ ජයලත් , රන්මල් කොඩිතුවක්කු, අජිත් රෝහණ සහ  එල් කේ ඩබ්ලිව් කේ සිල්වා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ස්ථාන මරු කර තිබේ.

ඒ අනුව ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති එල් එස් පතිනායක පොලිස් මූලස්ථානයේ සිට මධ්‍යම පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා ලෙස මාරු කර තිබේ.

මධ්‍යම පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති තනතුරේ රාජකාරී කළ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ප්‍රියන්ත වීරසූරිය, ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අපරාධ හා රථවාහන ලෙස පත් කර ඇති අතර දකුණු පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ධූරයේ රාජකාරී කළ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ නැගෙනහිර පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා ලෙස මාරු කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *