පොහොට්ටු සාමාජිකයින්ගේ බිල්පත් ගෙවන්න සනත් නිශාන්ත ඉදිරිපත් වේ

  • By editor
  • October 4, 2023
  • 0
  • 170 Views

පසුගිය දිනවල නාමල් රාජපක්ෂගේ විවාහ උත්සවය වෙනුවෙන් ගෙවීමට නියමිතව තිබූ විදුලි බිල්පත ගෙවූ සනත් නිශාන්ත ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල විදුලි බිල්පත් ගෙවීමට ද කටයුතු කරන බවට වාර්තා වේ.

අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල විදුලි බිල්පත් සනත් නිශාන්ත කරගෙන යනු ලබන පදනම හරහා ගෙවීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව පොදුජන පෙරමුණේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල පිරිස තම විදුලි බිල්පතේ පින්තූරයක් 077 7449492 අංකයට එවන ලෙස අමාත්‍යවරයා ඉල්ලා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *