පෞද්ගලික රෝහල්වලට නියෝගයක්

  • By editor
  • February 4, 2024
  • 0
  • 77 Views

පෞද්ගලික රෝහල් සහ වෛද්‍ය ආයතන සිය ගාස්තු අය කරන ආකාරය වහාම  ප්‍රදර්ශනය කරන ලෙස දැනුම් දී තිබේ.

පෞද්ගලික වෛද්‍ය නියාමන සභාව සියලුම පෞද්ගලික රෝහල්වලට සහ වෛද්‍ය ආයතනවලට ඒ බව ලිපියකින් දැනුම් දී ඇත.

බොහෝ පෞද්ගලික රෝහල් සහ වෛද්‍ය ආයතන සේවා ගාස්තු සම්බන්ධයෙන් මිල ප්‍රදර්ශනයක් නොකරන බවට පැමිණිලි  ලැබීම හේතුවෙන් මෙම පියවර ගෙන ඇති බව වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *