බදු අංක ලබාගන්න හැමෝම ගෙවන්න ඕන නෑ – ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකයෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

  • By editor
  • January 2, 2024
  • 0
  • 79 Views

වයස 18ට වැඩි පුද්ගලයන් බදු අංකයක්  ලබාගැනීම සඳහා ලියාපදිංචි වූ නමුත් එමගින් අදහස් වන්නේ 18වැඩි සෑම පුද්ගලයෙකුම ආදායම් බදු ගෙවිය යුතු යැයි නොවන බවත් ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය සදහන් කරයි.

කෙසේනමුත් ආදායම් බදු ගෙවිය යුත්තේ වාර්ෂිකව රුපියල් ලක්ෂ 12කට වැඩි ආදායමක් ලබන්නේ නම් පමණක් බව ද එම ඒකකය සදහන් කරයි.

කෙසේ වෙතත් පෙබරවාරි පළමුවනදා සිට 18ට වැඩි සෑම පුද්ගලයෙකුම ජංගම ගිණුමක් විවෘත කිරීමේදී, ගොඩනැගිලි සැලසුම් අනුමැතිය ඉල්ලා සිටින අවස්ථාවකදී, මෝටර් වාහනයක් ලියාපදිංචි කිරීමේදී, බලපත්‍රයක් අලුත් කිරීමේදී සහ ඉඩමේ අයිතිය ලියාපදිංචි කිරීමේදී බදු අංකය ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය වනු ඇත. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *