බන්ධනාගාර පිරිලා – මීට පස්සේ නිවාස අඩස්සියේ 

  • By editor
  • December 13, 2023
  • 0
  • 81 Views

මෙරට බන්ධනාගාරවල පවතින තදබදය හේතුවෙන් සැකකරුවන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට විකල්පයක් ලෙස නිවාස අඩස්සියට පත් කිරීම සඳහා නීති සැකසීමට කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත ලබාදී තිබෙන බව වාර්තා වේ.

රක්ෂිත බන්ධනාගත කිරීමට හා බන්ධනාගත කිරීමට සුදුසු නඩු කටයුතුවල සැකකරුවන් හා වැරදිකරුවන් නිවාස අඩස්සියේ තැබීමට නීති හඳුන්වාදීමටත් ඒ සඳහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවකුගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කමිටුවක් පත් කිරීමට නියමිතය.

එම කමිටුවේ යෝජනා නිර්දේශ සැලකිල්ලට ගනිමින් නව නීති හඳ ුන්ව හඳුන්වා දීමට පනත් කෙටුම්පතක් සකස් කිරීමට අධිකරණ ඇමතිවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව මෙසේ කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *