බැතිමතුන්ගේ පඩුරු බෙදාගන්න බැරිව සීනිගම දේවාලයේ කපුවන් විරෝධතාවයක

  • By editor
  • October 26, 2023
  • 0
  • 298 Views

බැතිමතුන් විසින් ලබාදෙන තුටුපඬුරු ඇතුළු තමන්ට හිමි දීමනා ලබා දිය යුතු බව සදහන් කරමින් සීනිගම දේවාලයේ කපුවන් විසින් අද දිනයේ එම දේවාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවක නිරත වී තිබේ.

විරෝධතාව අතරතුර එක කපුවෙක් දේවාලයෙන් මකර තොරණ උඩ නැග සිය විරෝධය පළ කර ඇත.

දේවාලයට ලැබෙන පඬුරු මුදල් පවා කාර්යාලය විසින් එකතු කරමින් සිටින බවත් මාස දෙකක කාලයක් තිස්සේ තමන්ට හිමි දීමනා ලබාදී නැති බවත් දේවාලයේ කපුවන් සදහන් කරති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *