බැසිල්ගෙ වෙනස් නොවන තීරණය මෙන්න

  • By editor
  • September 30, 2023
  • 0
  • 160 Views

මීට පෙර ගත් තීරණය තමන් වෙනස් නොකරන බැවින් ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය අතහැරීමේ කිසිදු සූදානමක් නොමැති බැසිල් රාජපක්ෂ සඳහන් කරයි.

එසේම ඉදිරි ජනපතිවරණය පිලිබද හා ඊට ඉදිරිපත් කරන පුද්ගලයා පිළිබඳ මෙතෙක් තීන්දු කර නැති බවත් හෙතෙම පැවසීය.

දැනට වැසි වැටුණොත් ගග පිරෙයි යන සංකල්පය දැනට පවතින බවත් තවම අපේක්ෂකයෙක් පිළිබඳ තීරණයක් ගෙන නැති බවත් ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *