බිස්කට් හදන්න කෝටි 23ක් අපතේ යවලා

  • By editor
  • August 5, 2023
  • 0
  • 160 Views

බිස්කට් නිෂ්පාදනය කිරීම සදහා රුපියල් විසිතුන්කෝටි, හතලිස්එක්ලක්ෂ, විසිපන්දහස්, නමසියඅනුනමයක (234,125,999) යන්ත්‍ර සදහා වැයකළ සම්පුර්ණ මුදල නිෂ්කාර්ය වියදමක් බව වාර්තා වේ.

ජාතික විගණන කාර්යාලය සදහන් කළේ ශ්‍රි ලංකා ත්‍රිපෝෂ සමාගම විසින් පෝෂ්‍යදායි බිස්කට් වර්ගයක් නිෂ්පාදනය කිරිමේ අරමුණින් ගෙන්වනු ලැබු යන්ත්‍රය උපයෝගි කරගෙන බිස්කට් නිෂ්පාදනය සිදුනොකිරිම නිසා මෙම මුදල නිෂ්කාර්ය වියදමක් බවට පත්ව ඇති බවය.

පෝෂ්‍යදායි බිස්කට් වර්ගයක් නිෂ්පාදනය කිරිම සදහා රුපියල් විසිකෝටි, අනුදෙලක්ෂ, හැත්තැහතරදහස්, පන්සියඅසුඅටක වියදමක් දරා 2020 වර්ෂයේදී මෙම යන්ත්‍රය මිලදිගෙන තිබුණි.

යන්ත්‍රය ස්ථාපිත කිරිම සදහා වැයකොට ඇති මුදල රුපියල් එක්කෝටි අසුනම ලක්ෂහැත්තැනම දහස් හාරසිය තිස් අටක් වේ.

නිලධාරින් පුහුණු කිරිම සදහා පනස්තුන්ලක්ෂ හතලිස් අටදහස් නමසියහතලිස්හයක වියදමක් දරා තිබුණි.

ඊට අමතරව කිසිදු බිස්කට් නිෂ්පාදනයක් සිදුකර නොතිබු  අතර අත්හදා බැලිම් සදහා අවස්ථා 11 වෙනුවෙන් රුපියල් 523,027ක මුදලක් වැයකොට තිබු බවද විගණන වාර්තාවේ සදහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *