බීලා අහුවුණොත් පොලිසියට දීමනා

  • By editor
  • October 23, 2023
  • 0
  • 292 Views

බීමත් රියදුරෙකු අත්අඩංගුවට ගන්නා පොලිස් නිලධාරියෙකුට රු. 5000 බැගින් දීමනාවක් ලබා දීමේ නියමු ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

මේ වනවිට බීමත් රියදුරන් හේතුවෙන් සිදුවන අනතුරු ඉහළ ගොස් ඇති බැවින් මෙම සැලැස්ම මගින් බීමත් රියදුරන් හේතුවෙන් සිදුවන අනතුරු අවම කරගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

රථ වාහන පාලක හා මාර්ග ආරක්ෂක කොට්ඨාශය මේ සඳහා කටයුතු සුදානම් කරමින් ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *