මගෙන් රටට සංවිධානය සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවට

  • By editor
  • March 4, 2024
  • 0
  • 83 Views

බිලියන හතරක හිඟ බදු තිබියදී මෙන්ඩිස් ආයතනයේ බලපත්‍රය අලුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විමසීමට මගෙන් රටට සංවිධානය ඇතුළු සිවිල් සංවිධාන සාමාජිකයන් සුරා බදු කොමසාරිස් කාර්යාලයට ගොස් ඇත.

එහිදී කෝටි 678 ක හිඟ සුරා බදු සම්බන්ධයෙන් ද විමසීමක් කර ඇති අතර එම අවස්ථාවේදී 412 ක පමණ නිළධාරීන්ගේ හිගයක් පවතින බව කොමසාරිස්වරයා සදහන් කළේය.

එහිදී සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව මාර්ගගත ක්‍රමවේද යටතේ තාක්ෂණික ස්ථාපනය කිරීමේ වැදගත්කම සිවිල් ක්‍රියාකාරීන් අවධාරණය සදහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *