මධ්‍යම පළාත් පාසල් වලට නව නීතියක්

  • By editor
  • January 21, 2024
  • 0
  • 138 Views

මධ්‍යම පළාතේ සියලු පාසල් සංවිධානය කරනු ලබන උත්සව හතකට පමණක් සීමා කරන ලෙස දන්වමින් විශේෂ චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කොට තිබේ .

මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක මේනක හේරත් මහතා විසින් මෙම චක්‍රලේඛය නිකුත් කර ඇති අතර මධ්‍යම පළාත් සභාවට අයත් පාසල් සහ ජාතික පාසල් වලට මෙම චක්‍රලේඛය නිකුත් කොට ඇත.

විවිධ උත්සව සංවිධානය කරමින් ඇතැම් පාසල් මගින් දෙමව්පියන්ගෙන් මුදල් එකතු කරන බවට ලද පැමිණිලි සැලකිල්ලට ගෙන මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

එම චක්‍රලේඛයට අනුව පළමු වාරයේදී උත්සව තුනක් ද දෙවන හා තෙවන වාරවලදී උත්සව හතරක් ද පැවැත්වීමට අවසර හිමිවන අතර ඊට අමතරව කිසියම් උත්සවයක් පවත්වන්නේ නම් පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරයාගෙන් අවසර ගත යුතුව ඇත .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *