මහා භාණ්ඩාගාරයේ අනුමැතිය නැතිව අමුතු දීමනා ක්‍රමයක් හෙළිවෙයි

  • By editor
  • March 24, 2024
  • 0
  • 36 Views

මහා භාණ්ඩාගාරයේ අනුමැතියකින් තොරව ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය සේවකයින්ට ප්‍රසාද දීමනා ඇතුළු විවිධ දීමනා ගෙවීමේදී මුදල් වැයකර ඇති බවට 2022 වර්ෂයට අදාළ ජාතික විගණන කාර්යාලය නිකුත් කළ වාර්තාවක් මගින් දක්වා ඇත.

ඒ අනුව අදාළ වර්ෂයේදී මහා භාණ්ඩාගාරයේ අනුමැතියකින් තොරව ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය සේවකයින්ට ප්‍රසාද දීමනා ඇතුළු විවිධ දීමනා සඳහා රුපියල් කෝටි 61කට ආසන්න මුදලක් වැය කර ඇති බව ජාතික විගණන කාර්යාලය සඳහන් කර ඇත.

ප්‍රසාද දීමනා ගෙවීම සඳහා රුපියල් කෝටි 07කට ආසන්න මුදලක් සහ වෙනත් දීමනා සඳහා රුපියල් කෝටි 54කට වැඩි මුදලක් වැය කර ඇති බව එම විගණන වාර්තාව මගින් පෙන්වා දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *