මහින්දගෙන් ලංවිමට ලක්ෂ 26ක පොල්ලක් – වසර පහකින් ගෙවලා නෑ

  • By editor
  • August 4, 2023
  • 0
  • 164 Views

ඉකුත් 2019 වසරේ අගෝස්තු මස 12 වනදා සිට එම මස 15 වනදා දක්වා වීරකැටිය නිවසේ මහින්ද රාජපක්ෂගේ සහභාගිත්වයෙන් සාදයක් පවත්ව තිබේ.

ඒ වෙනුවෙන් ආරක්ෂක පහන් සවිකර දෙන මෙන් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබූ අතර එම ඉල්ලීම පරිදි ආරක්ෂක පහන් සහ විදුලි ජනක යන්ත්‍රයක් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය මගින් සවිකර තිබේ.

කෙසෙවෙතත් උත්සවයෙන් අනතුරුව 2682246.57 ක බිල්පතක් ලබා දී තිබේ. නමුත් මේ වනතෙක් අදාළ මුදල් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය වෙත ගෙවා නොමැත. ඒ බව දන්වමින් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් ලිපියක් යොමුකර තිබේ.

අදාල ලිපිය පහතින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *