මහ බැංකුවෙන් තවත් පිරමීඩයක් තහනම් කරයි

  • By editor
  • October 25, 2023
  • 0
  • 263 Views

ප්‍රෝ ෂොප් ඇඩ්වටයිසිං හෝල්ඩිංස් (pvt) එල්ටීඩී සහ කංකානම් ආරච්චිගේ සුරේෂ් යන සමාගමට සහ පුද්ගලයාට කිසිදු දැන්වීම් නැරඹීමේ පැකේජ සදහා මුදල් තැන්පත් නොකරන ලෙසට මහ බැංකුවෙන් දැනුම් දී තිබේ.

එකී සමාගම මගින් 2011 අංක 42 දරන මුදල් ව්‍යාපාර පනතේ 42වන වගන්තිය ප්‍රකාරව සිදුකරන ලද පරීක්ෂණයකින් අනතුරුව මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව ද වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

ඒ අනුව අදාළ සමාගමට හෝ පුද්ගලයාට කිසිදු ආකාරයකින් තැන්පතු හෝ මුදල් ලබා ගැනීම, වත්කම් විකිණීම හෝ පැවරීම ද තහනම් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *