මහ බැංකුවේ අලුත්ම නිර්දේශය මෙන්න

  • By editor
  • June 4, 2023
  • 0
  • 88 Views

විදුලිය, ඉන්ධන, ජලය, බැංකු, ප්‍රවාහන, ගුවන් සේවා ආයතන කඩිනමින් ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ ලක් කළ යුතු බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් රජයට නිර්දේශ කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් රජයට ඉදිරිපත් කර ඇති නවතම වාර්ෂික වාර්තාවේ මේ බව දක්වා තිබේ.

ඉහත නම් කළ ආයතනයන්හි බොහෝ ප්‍රමාණයක් අකාර්යක්ෂම, දුර්වල පරිපාලන හා අයථා කලමනාකාරනය, විනිවිද භාවයක් නොමැති කම, වෙළෙඳ පොළට ගැලපෙන ලෙස හැඩ නොගැසීම, දේශපාලන මැදිහත් වීමෙන් ඉහළ තනතුරු වලට පුද්ගලයන් පත් කිරීම දිගින් දිගටම සිදුවීම හා අධික ශ්‍රම බළකාය ඇතුළු ගැටළු රැසකින් පීඩාවට පත්ව ඇති බවද මහ බැංකුව සඳහන් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *