මහ බැංකුවේ වැඩිකළ වැටුප් අත් හිටවයි.

  • By editor
  • March 20, 2024
  • 0
  • 84 Views

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් එහි සේවක වැටුප් විශාල ලෙස ඉහළ නැංවීමට ගත් තීරණය පිළිබඳව රාජ්‍ය මුදල් කමිටුව සිය නිර්දේශ ඇතුළත් වාර්තාව එළි දක්වා තිබේ.

එම කමිටුවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා වීසින් එම වාර්තාව අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත්කරනා ලද අතර එමගින් මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයාගේද එකඟතාවය සහිතව පත්කරනා ස්වාධීන පරිශ්‍රාමික කමිටුවක් මගින් මහ බැංකුවේ 2024 – 2026 වැටුප් වැඩි කිරිම යළි සලකා බැලිමට යෝජනා කර ඇත.

ඊට අමතරව එම වාර්තාව සති හතරක් තුළ රාජ්‍ය මුදල් කමිටුවට ලබාදිය යුතු බවත්, ඒම කාල සිමාව තුළ මහ බැංකුව යෝජිත වැටුප් වැඩි කිරිම අත් හිටවිය යුතු බවටද එම වාර්ථාව නිර්දේශ කර ඇත.

රාජ්‍ය මුදල් ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී 2023/16 දරණ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු පනත සහ නව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු පනත මගින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට ලබාදී ඇති ස්වධීනත්වයට අනුව තම වැටුප් වැඩිකර ගැනීමට ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුවට හිමිකමක් ඇති බව රාජ්‍ය මුදල් කමිටුව පිළිගන්නා බව එම වාර්තාවේ සඳහන්ව ඇත. එහෙත් එසේ වැටුප් වැඩිකර ගැනීමේ සාධාරණත්වය පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පාර්ලිමේන්තුවට වගකිවයුතු බව රාජ්‍ය මුදල් කාරක සභාව සිය වාර්තාව මගින් අවධාරණය කරයි.

මහ බැංකුව සිදුකළ වැටුප් වැඩිකිරිමට අනුව එහි සේවකයන්ට 73% කට ආසන්න වැටුප් වර්ධකයක් හිමිවිය. ඒ අනුව ඇතැම් ඉහළ කිළධාරීන්ගේ වැටුප රුපියල් මිලියනයකර ආසන්න ගණ්නාකින් කිහළ ගිය අතර එහි කාර්යාල කාර්ය සහයකයෙකුගේ වැටුප පවා උපාධිධරී වෛද්‍යවරයෙකුගේ ආරම්භක වැටුප ඉක්මවා යන ලදි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *