මාතර පාසල් 22ක විදුලිය කැපේ

  • By editor
  • December 19, 2023
  • 0
  • 106 Views

විදුලි බිල්පත් නිසි පරිදි නොගෙවීම හේතුවෙන් මාතර අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල් 22ක විදුලිය විසන්ධි කළ බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.

පාසල්වල විදුලි බිලපත් කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල මගින් ගෙවනු ලබන අතර එම පාසල්වල මාස කීපයක් තිස්සෙ හිඟ විදුලිබිල්පති ගෙවා නැතැයි ද වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *