මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලයෙන් ග්‍රාමනිලධාරීන්ට තරවටුවක්

  • By editor
  • June 12, 2023
  • 0
  • 119 Views

ජනතාව කිසිසේත්ම ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාල වෙත ගොස් එම ආකෘති පත්‍ර පිරවීම සිදුනොකළ යුතු බව මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය දැනුම් දී තිබේ.

එමෙන්ම ඡන්ද නාමලේඛන ප්‍රතිශෝධන කටයුතු සිදුකිරීමේදී ග්‍රාම නිලධාරීවරුන්ගේ කාර්යභාර්ය අත්‍යවශ්‍ය නොවන බවත් එම කාර්යාලය වැඩිදුරටත් පවසයි.

ගෙයින් ගෙට ගොස් ඡන්ද නාමලේඛන ප්‍රතිශෝධන කටයුතු සිදුකිරීමට ග්‍රාම නිලධාරීන්ට අපහසු නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයතු කිරීම සඳහා වෙනත් අය යෙදවිය හැකි බව ද සඳහන් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *