මැති සබේ ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්නයක්

  • By editor
  • April 22, 2023
  • 0
  • 76 Views

රජය හා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අතර අත්සන් කර ඇති ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්වීමට නියමිත විවාදයට විපක්ෂයේ පක්ෂ සහභාගී නොවන බවට වාර්තා වේ.

මීට හේතුව වී ඇත්තේ එම ගිවිසුමේ ඉංග්‍රීසි පිටපත පමණක් මේ වන විට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබීමය.

මෙම ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් විවාදය පාර්ලිමේන්තුවේදී 26 27 28 යන දිනවල පැවැත්වීමට නියමිත ය.

විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පවසන්නේ විවාදය පැවැත්වීම සඳහා සිංහල හා දෙමළ භාෂාවලින් එම පිටපත් අත්‍යවශ්‍ය වන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *