මින්පසු බදු සහන නෑ – මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් නිවේදනයක්

  • By editor
  • October 24, 2023
  • 0
  • 187 Views

මුදල් අමාත්‍යංශය විසින් මත්පැන් නිෂ්පාදකයින්ට මේ මස අවසන් වීමට පෙර හිඟ බදු ගෙවන ලෙසට අවසන් නිවේදනය නිකුත් කර ඇත.

වසර 10ක් සදහා පැහැර හරින බදු අයකර ගැනීමට පියවර ගනිමින් මෙම අවසන් නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ.

මින් ඉදිරියට බදු සහන ලබාදීමට කිසිදු පියවරක් නොගන්නා බවද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *