මුස්ලිම් පාසල් නිවාඩුයි

  • By editor
  • June 27, 2023
  • 0
  • 90 Views

ඉස්ලාම් බැතිමතුන්ගේ හජ්ජි උත්සවයට සමගාමීව සියලුම මුස්ලිම් පාසල් සඳහා එලැබෙන 30 වන සිකුරාදා විශේෂ නිවාඩුවක් ලබා දීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

නමුත් 30 වන දින නිවාඩුව වෙනුවට ජූලි 08 වැනිදා ඔවුන්ට පාසල පැවැත්වීමට කටයුතු කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *