මෙන්න මෙහෙම දුරකථන ඇමතුම් ආවොත් දැනුම් දෙන්න – පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් දැනුම් දීමක්

  • By editor
  • August 21, 2023
  • 0
  • 264 Views

පාරිභෝගික අධිකාරියේ බව පවසමින් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන ආයතන වලට සහ ව්‍යාපාරිකයින්ට ඔවුන්ගේ භාණ්ඩවල ගැටලු ඇති බවත් ඒ සම්බන්ධව නීතිමය පියවර ගැනීමට නියමිත බව සඳහන් කරමින් දුරකථන ඇමතුම් ලබාදෙන කණ්ඩායමක් ඇති බව වාර්තා වේ.

එලෙස ව්‍යාපාරිකයන්ට නිෂ්පාදකයින්ට දුරකථන ඇමතුම් ලබාදෙමින් මුදල් ඉල්ලා තර්ජනය කරන බවට පැම්ණිලි ලැබි ඇති බව පාරිභෝගික අධිකාරිය දන්වා තිබේ.

එවැනි දුරකථන ඇමතුමක් ලැබුනොත් ලඟම ඇති පොලිසියට හෝ පාරිභෝගික අධිකාරියේ 1977, 0112 445 897, 0771 088 922 යන අංක වලට දැනුම් දෙන ලෙස පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරියේ සභාපති නීතිඥ ශාන්ත නිරිඇල්ල ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *