මෙන්න මේ පැතිවලට හෙට ජලය නෑ

  • By editor
  • January 12, 2024
  • 0
  • 97 Views

කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට (13) ප.ව 05 සිට 14 වනදා පෙ.ව 9 දක්වා කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

ඒ අනුව කොළඹ 11,12, 13, 14 සහ 15 යන ප්‍රදේශවලට මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවන බ‍ව එම මණ්ඩලය දන්වා ඇත.

අඹතලේ ජල සැපයුමෙහි අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් මෙම ජල කප්පාදුව සිදුවන බව එම මණ්ඩලය සදහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *