යාචක සංගණනයක්

  • By editor
  • September 8, 2023
  • 0
  • 312 Views

නාගරික ප්‍රදේශ තුළ සැරිසරන යාචකයන් පිළිබඳව සංගණනයක් සිදු කර වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙස පාර්ලිමේන්තු ක්‍රම සහ විධි කාරක සභාව විසින් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට නියම කර තිබේ.

මෙම සංගණනය ග්‍රාම සංවර්ධන අභ්‍යාස සහ පර්යේෂණ ආයතනය සමඟ එක්ව සිදු කිරීමට සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව සැලසුම් සකස් කර ඇත.

මේ සදහා මනෝ විද්‍යා උපදේශක නිලධාරී, වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී, සමාජ සේවා උපදේශන නිලධාරී ආදී ක්ෂේත්‍ර නිලධාරින් යොදා ඇත.

මෙම මස 05, 06, 07, 08 දිනවලදී යාචක සංගණනය සිදු කෙරෙන අතර ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය ද මේ සදහා සහය දක්වනු ලබයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *