යාපනයට ඉන්දියාවෙන් විදුලිය 

  • By editor
  • December 13, 2023
  • 0
  • 51 Views

යාපනය අර්ධද්වීපයේ ඩෙල්ෆ්, නයිනතිව් සහ අනලතිව් යන දූපත්වල පදිංචිකරුවන්ට විදුලිය සැපයුම ලබා දීම සඳහා මුදල් ප්‍රදානය කිරීමට ඉන්දියාව එකගත්වය පළ කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව ඔවුන් විසින් ඩොලර් මිලියන 11ක පාර්ශවීය ප්‍රදානයක් සිදු කිරීමට නියමිත ය.

දෙරට අතර එළඹි අවබෝධතා ගිවිසුමේ කොන්දේසි අනුව එම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඉන්දියානු කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගෙන් පමණක් ලංසු කැඳවා ඇති බව ද වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *