රජයේ රෝහල් වලින් රෝගීන්ට බිල්පතක් දෙන්න – ඇමති ප්‍රසන්න රණවීරගේ යෝජනාවක්

  • By editor
  • June 30, 2023
  • 0
  • 84 Views

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණවීර විසින් රජයේ රෝහල්වලින් ප්‍රතිකාර ගන්නා රෝගීන් සඳහා වැයවන වියදම සඳහන් බිල් පතක් නිකුත් කිරීමට පියවර ගන්නැයි පාර්ලිමේන්තු රාජ්‍ය ගිණුම්කාරක සභාවේදී යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

රෝගීන් සඳහා විශාල මුදලක් රජය වැය කරන බැවින් එම වියදම පිළිබද දැනගැනීම සදහා බිල් පතක් ලබාදිය යුතු බවත් හැකියාවක් ඇති අය එය ගෙවුනු ඇති බවත් ප්‍රසන්න රණවීර මහතා තවදුරටත් සඳහන් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *