රනිල් IMF දෙවනි පිම්ම පනී

  • By editor
  • October 20, 2023
  • 0
  • 155 Views

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාවට නංවා ඇති වැඩසටහන පිළිබඳව සිදු කරන පළමු සමාලෝචනයෙන් අනතුරුව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් දෙවන වාරිකය ලබාදීම සඳහා ‍ශ‍්‍රී ලංකා බලධාරීන් හා මූල්‍ය අරමුදල අතර කාර්යමණ්ඩල මට්ටමේ එකඟතාවකට පැමිණ තිබෙන බව වාර්තා වේ.

එමගින් ශ්‍රී ලංකාවට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 330ක් වන දෙවන වාරික ලබාදීම සිදු වේ.

මූල්‍ය අරමුදල විසින් ලංකාවට ලබාදෙන ණය පහසුකම යටතේ මේ දක්වා මුදාහැර ඇති සම්පූර්ණ මුදල ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 660කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *