රසට රසේ බුරියානි කනවානම් මේ ගැන දැනගන්න 

  • By editor
  • November 16, 2023
  • 0
  • 116 Views

මේ වන විට විවිධාකාර වල බුරියානි වර්ග වලට සහ ප්‍රයිඩ් රයිස් වල කහ වෙනුවට වර්ණකයක් භාවිතා කරනු ඔබ දැක ඇති. එම වර්ණකය ආකාර කීපයකින් වෙළඳපොලේ දක්නට ලැබෙන අතර එම වර්ණ ක භාවිතා කළ යුතු ප්‍රමාණයක් පිළිබඳව ඉතා පැහැදිලිව ආහාර පනතේ නියාමනය කිරීම සඳහා සලකුණු කොට ඇත.  

තත්වය එසේ තිබියදී පවා අධික ලෙස මෙවැනි වර්ණ යොදා ගනිමින් රෝස්ට් චිකන් බුරියානි සකස් කිරීම සහ ප්‍රයිඩ් රයිස් වර්ග වලට මෙම වර්ණ  බහුලවම භාවිතා කිරීම අද වෙළඳසැල් ආශ්‍රිතව දක්නට ලැබේ. එසේ වුවද මෙවැනි වර්ණක යොද යොදා ඇති ආහාර සම්බන්ධයෙන් යොදා ඇති ප්‍රමාණය පිළිබඳව අදහසක් ලබා ගැනීම සඳහා රසායනාගාර තුළ අවශ්‍ය පහසුකම් නොමැති වීමත් යොදා ඇති වර්ණය හඳුනාගැනීමට සහ විශේෂයෙන්ම මස් හා මස් ආශිත නිශ්පාදන වල එවැනි වර්ණක යොදා ඇත්ද යන්න පිළිබඳව හඳුනා ගැනීමටත් නොහැකි තත්ත්වයක් උදාවී ඇත. 

ඉතා බහුල ලෙස මෙම වර්ණකය අධික මාත්‍රා වලින් භාවිතා කරනු බොහෝ විට දැකිය හැකි අතර එය එම වර්ණකය ආහාර පනත යටතේ  අනුමත වර්ණකයක් වන නමුත් අධික ලෙස භාවිත කිරීමෙන් ඕනෑම වර්ණයක් ශරීරයට හානිකර තත්වයන් බවට පත් විය හැක. මේ නිසා මෙම වර්ණකය නියමිත ප්‍රමාණයට යොදා ඇත්ද එසේත් නොමැති නම් ඊට වඩා වැඩි මාත්‍රාවකින් යොදා ඇද්ද යන්න පරික්ෂා කර ගැනීම සඳහා රසායනාගාර තුළ පහසුකම් වැඩි දියුණු කළ යුතුය. එවැනි ආහාර වල වර්ණය සහ වර්ණක යොදා ඇති ප්‍රමාණය පිළිබඳව හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් නොමැති බව රසායනාගාර මගින් අදාල සාම්පල ලබා දීමේදී දැනුවත් කොට ඇත. 

ඉතින් මෙවැනි තත්ත්වයක් තිබියදී අධික ලෙස වර්ණ යොදා ගන්නා ආහාර නිෂ්පාදන ආයතන සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්නේ කෙසේදැයි ආහාර පාලන ඒකකය මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් සඳහා දැනුවත් කළ යුතුය. තන්දූරි චිකන් සහ බුරියානි වර්ග වලට අධික ලෙස වර්ණක යොදන බව ඉතා පැහැදිලිව දක්නට ඇත. 

මෙම තත්ත්වය අධිකරණයක් ඉදිරියේ තහවුරු කිරීම් සඳහා අවශ්‍ය විශේෂඥ සාක්ෂියක් ලබාගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීම්ත් එවැනි වර්ණ මස් හා මස් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සඳහා යොදා ගැනීම්ට හැකි හැකියාවක් තිබේද එසේ නැතිනම් හෝ නුසුදුසුද යන්න හෝ  මස් වර්ග අධික ලෙස වර්ණ යොදා දීප්තිමත් රතු පැහැයට හෝ ප්‍රියමනාප පැහැයට පත් කිරීම තුළින් මහජනතාව නොමඟ වීම සම්බන්ධයෙන් ගතහැකි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව අවශ්‍ය නීතිරීති සකස් කිරීමේ දැඩි අවශ්‍යතාවයක් පවතී මේ සම්බන්ධයෙන් ආහාර පාලන ඒකකය කඩිනමින් අවධානය යොමු කළ යුතුව ඇත   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *