රාජ්‍ය නිලධාරීන් ට අලුත් චක්‍රලේඛයක්

  • By editor
  • July 17, 2023
  • 0
  • 182 Views

රාජ්‍ය නිලධරයන්ගේ ජේ‍යෂ්ඨතාවට හා විශ්‍රාම වැටුපට හානියක් නොවන පරිදි දේශීය හා විදේශීය වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළ යටතේ නිවාඩු ලබාගන්නා නිලධරයන්ට නිවාඩු අනුමත කරන බලධරයා සමඟ ගිවිසුමකට එළැඹීමට සිදුවන බව රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන, අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කේ.ඩී.එන්. රංජිත් අසෝක චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරමින් දැනුම් දී තිබේ.

එකී නිවාඩු කාලය උපරිම වසර 01 සිට වසර 05 දක්වා පමණක් ලබාදෙන බවත්, චක්‍රලේඛ මඟින් දැනුම් දී ඇති විධිවිධාන සම්පූර්ණ කිරීමට අපොහොසත් වන නිලධාරීන්ගේ විශ්‍රාම වැටුපට ඇති හිමිකම අහිමිවන බවත් හෙතෙම වැඩිදුරටත් සදහන් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *