රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ ආතතිය දුරුකරන්න Talent Show

  • By editor
  • March 22, 2024
  • 0
  • 77 Views

රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ ආතතිය දුරු කිරීමේ අරමුණින් Talent Show නමින් වැඩසටහනක් ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාවේදී පවත්වා තිබේ.

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති සියළුම ආයතනවල සේවක සේවිකාවන්ගේ දක්ෂතාවයන් එළිදැක්වීමේ අරමුණින් මෙම වැඩසටහන පවත්වා ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාවේ සභාපති හිරාන් බාලසූරිය මහතා විසින් මෙම උත්සවය ආරම්භ කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *