රාජ්‍ය සේවකයින්ට සුබ ආරංචියක්

  • By editor
  • January 8, 2024
  • 0
  • 62 Views

රජයේ සේවකයින් සඳහා ගෙවීමට නියමිත ජීවන වියදම් දීමනාවෙන් රුපියල් 5,000ක් ජනවාරි මස සිට ගෙවීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් සිදුකළ යෝජනාවකට අනුව මෙලෙස කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇත.

2024 අයවැය හරහා රජයේ සේවකයින් සඳහා ගෙවීමට යෝජනා කළ රුපියල් 10,000 ක දීමනාවෙන් රුපියල් 5000ක් මෙලෙස ජනවාරි මස සිට හිමිවනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *