රාජ්‍ය සේවකයින්ට සුබ ආරංචියක්

  • By editor
  • November 25, 2023
  • 0
  • 86 Views

රජයේ සේවකයන් සඳහා අයවැයෙන් යෝජනා කළ පඩි වැඩිවීමෙන් රුපියල් 5000ක් ජනවාරි මාසයේ සිට ලබාදීමට රජයේ අවධානය යොමු වී තිබෙයි.

එසේම විශ්‍රාමිකයන් සඳහා වන රුපියල් 2,500ක පඩි වැඩිවීම සම්පූර්ණයෙන්ම ජනවාරියේ සිටම ලබාදීමටද සාකච්ඡා වී තිබේ.

මේ පිළිබඳ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති රාජ්‍ය ආදායම් ඒකකයේ රැස්වීමේදී අවධානය යොමුව ඇත.

රජයේ සේවකයන් සඳහා රුපියල් 10,000ක ජීවන වියදම් දීමනාවක් ලබාදීමට යෝජනා කළ අතර, එයින් 5000ක් ලබන අප්‍රේල් මාසයේත් ඉතිරි මුදල ඔක්තෝම්බර් මාසයේත් ලබාදීමට සහ විශ්‍රමිකයන් සඳහා රුපියල් 2500ක් අප්‍රේල් මාසයේ සිට ලබාදීමටද අය වැයෙන් යෝජනා වී තිබුණි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *