රාජ්‍ය සේවයේ පුරප්පාඩු ගැන හෙළිදරව්වක්

  • By editor
  • August 13, 2023
  • 0
  • 146 Views

ජනාධිපති කාර්යාලය ඇතුළු අමාත්‍යාංශ 27ක් සහ කොමිෂන් සභා හතරක් සඳහා අනුමත කාර්ය මණ්ඩල සීමාව තුළ පුරප්පාඩු 6447ක් පවතින බව වාර්තා වේ.

සමස්ත රාජ්‍ය සේවයම ආවරණය වන පරිදි බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සමාලෝචනය කිරීම සඳහා අගමැති ලේකම්වරයාගේ සභාපතිත්වයෙන් පත් කරන ලද කමිටුව සිය අතුරු වාර්තාවෙන් මෙම කරුණු අනාවරණය කර තිබේ.

එම සමස්ත පුරප්පාඩු අතරින් 4071ක් සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට කමිටුව විසින් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

රාජ්‍ය සේවයේ සියලු බඳවා ගැනීම් අත්හිටුවා ඇති නමුත් රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය කාර්යක්ෂමව පවත්වාගෙන යෑම සඳහා ඇතිවන බාධාකාරී තත්ත්වයන් අවම කර ගැනීම උදෙසා අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම කළ යුතු බඳවා ගැනීම් සම්බන්ධව මෙම කමිටුව විසින් සමාලෝචනය කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *