රූපවාහිනී සංස්ථාව ගුවන් කාලය විකුණයි

  • By editor
  • February 11, 2024
  • 0
  • 74 Views

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ ජාතික රූපවාහිනිය,Channel Eye සහ Nethra TV යන නාලිකාවල ගුවන් කාලය විකිණිම පිණිස ටෙන්ඩර් කැදවා ඇත.

ඒ සඳහා වන අභිලාෂයයන් 2024 පෙබරවාරි 15 වනදාට පෙර ඉදිරිපත් කළ යුතු බවත් වසරක කාලයක් සඳහා මෙලෙස භාහිර පාර්ශ්ව වෙත ගුවන් කාලය විකිණිම සිදුකරන බවත් එම සංස්ථාව දන්වා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *