රොෂාන් රණසිංහ ඉවතට

  • By editor
  • November 27, 2023
  • 0
  • 74 Views

ක්‍රීඩා, යෞවන කටයුතු සහ වාරිමාර්ග අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි එම ධුරවලින් ඉවත් කර තිබේ. 

මේ බව සදහන් කළ ලිපිය ජනාධිපතිවරයා රොෂාන් රණසිංහ මහතා වෙත මීට සුළු වේලාවකට පෙර ලබාදී ඇති බව වාර්තා වේ.

එම ලිපිය පහතින් දැක්වේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *