ලංකාවේ අරක්කු කොම්පැණියක් බියර් සමාගමක් මිලදී ගනී

  • By editor
  • October 25, 2023
  • 0
  • 273 Views

DCSL සමාගම ජාතයන්තර බියර් සමාගමක් වන හයිනකන් බියර් සමාගම මිලදී ගැනීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාවේ බියර් වෙළෙඳපොලේ ඒකාධිකාරය පවත්වාගෙන ගිය සිලෝන් බෲවරි සමාගමේ වෙළෙදාම බිද වැටීමේ අවධානමක් මතුව තිබේ.

DCSL සමාගම හයිනකන් බියර් සමාගම මිලදීගත් බව තවත් දින තුනකින් නිවේදනය කිරීමට නියමිතය. මෙම සමාගම මිලදීගත් මුදල මෙතෙක් අනාවරණය වී නොමැත.

DCSL සමාගම කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොලේ ලැයිස්තුගත සමාගමකි. එහෙත් නයිනකන් බියර් නිෂ්පාදනය වෙනත් සමාගමක ස්ථාපිත කර වෙළෙඳ ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කිරීමට DCSL සමාගම තීන්දු කර ඇත.

සිලෝන් බෲවරි සමාගම බියර් නිෂ්පාදනය කිරීම සදහා රතු සහල් සහ වී එකතු කරන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය ද මීට පෙර පෙන්වා දී තිබේ. බියර් නිෂ්පාදනය කිරීම සදහා වී එකතු කිරීම නතර කරන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළ ද එය මෙතෙක් සිදු වී නොමැත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *