ලංකාවේ තේ වලට ඉරානයෙන් ලැබෙන දේ

  • By editor
  • June 25, 2023
  • 0
  • 99 Views

ලබන ජුලි මස සිට ශ‍්‍රී ලංකාව ඉරානයෙන් ලබාගන්නා ඉන්ධන සදහා තේ නිෂ්පාදනවලින් ගාස්තු පියවීමට එකගතාවකට පැමිණ ඇත.

2021දී දෙරටේ රජයන් මෙම එකඟතාවට එළැඹ තිබුණි

ඉරානයෙන් ගෙන්වූ ඩොලර් මිලියන 250ක ඉන්ධන සදහා ගෙවීම් සදහා පලමුව තේ අපනයනය කරන අතර අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 05ක් වටිනා තේ මාස් පතා මාස 48ක් ඉරානයට අපනයනය කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *