ලංවිමේ පාඩුව කෝටි 5000ක්

  • By editor
  • July 30, 2023
  • 0
  • 222 Views

රටේ අවශ්‍යතාවය අනුව අඛණ්ඩව විදුලිය සපුරාලීමට ඩීසල් බලාගාර වලින් විදුලිය ලබාගැනීම නිසා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය මෙම වසරේ දී රුපියල් කෝටි 5,000 ඉක්මවූ අලාභයක් ලැබෙනු ඇතැයි එහි ජේෂ්ඨ ඉංජිනේරුවන් කියා සිටිති.

මෙසේ පාඩු ලබන්නේ විදුලි ගාස්තුව දෙවරකදී 75%කින් පමණ ඉහළ දමා තිබියදීය.

අමතරව ගල් අඟුරු මිල ගණන් හා ඒවා මෙරටට ගෙන්වීමේදී නෞකා ප්‍රමාද ගාස්තු ගෙවීමට සිදුවීම ද මෙම පාඩු ඉහළ යාමට බලපා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *