ලක්ෂයකට ආසන්න පිරිසකට ජලය කපයි

  • By editor
  • December 28, 2023
  • 0
  • 75 Views

පසුගිය ඔක්තෝබර් මාසය දක්වා බිල්පත් නොගෙවීම හේතුවෙන් පාරිභෝගිකයන් 95,000 දෙනෙකුගේ ජල සැපයුම් විසින්ධි කර ඇති බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සදහන් කරයි.

ඒ අනුව ඔක්තෝබර් මස 31 දිනට විසන්ධි කර තිබෙන ජල සැපයුම් ගණන 95,241ක්.

නමුත් විසන්ධි කළ ජල සැපයුම් නැවත ලබාදුන් සංඛ්‍යාව පිළිබඳව තොරතුරු තම පද්ධතිය සතුව නොමැති බව එම මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි.

කෙසේ වෙතත් රුපියල් බිලියන 12.97ක් හිඟ වශයෙන් අය කර ගැනීමට නියමිත බව ද ඔවුන් පෙන්වා දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *