ලිට්‍රෝ ගෑස් නව මිල ගණන් මෙන්න

  • By editor
  • July 4, 2023
  • 0
  • 102 Views

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ගෑස් මිල පහළ දැමීමට ලිට්‍රෝ සමාගම පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව, කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ක ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රු. 204කින් පහළ දමා ඇති අතර එහි නව මිල රු. 2,982ක් දක්වා පහළ ගොස් ඇත.

කිලෝග්‍රෑම් 5 ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රු. 83කින් පහළ දමා ඇති අතර එහි නව මිල රු. 1,198කි.

කිලෝග්‍රෑම් 2.3 ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රු. 37කින් පහළ දමා ඇති අතරඑහි නව මිල රු. 561ක් දක්වා පහළ ගොස් තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *