ලිත්‍රෝ ජනතාවට ගෑස් පෙන්නයි – නව මිල ගණන් මෙන්න

  • By editor
  • October 4, 2023
  • 0
  • 189 Views

ලිත්‍රො ගෑස් මිල අද සිට ඉහල දමන බව එහි සභාපති මුදිත පීරිස් සදහන් කරයි.

ඒ අනුව මිල ගණන් පහත පරිදි වේ.

කිලෝග්‍රෑම් 12.5 රුපියල් 343කින්, නව මිල 3,470 ක් වේ.

එසේම කිලෝග්‍රෑම් 5 රුපියල් 137කින්, නව මිල 1,303 කි. කිලෝග්‍රෑම් 2.5 රුපියල් 63 කින්, නව මිල 650 කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *