ලොහාන් රත්වත්තේට අතිවිශේෂ ගැසට්ටුවක්

  • By editor
  • February 3, 2024
  • 0
  • 48 Views

ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා වැවිලි කර්මාන්ත සහ මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇති බවට ජනාධිපති ලේකම්වරයා විසින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

පසුගිය 29 වැනි දා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රොහාන් රත්වත්තේ මහතා එම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇති බව එමගින් දන්වා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *