ලොහාන් රත්වත්තේට ඇමති ධූරයක්

  • By editor
  • January 29, 2024
  • 0
  • 58 Views

වැවිලි කර්මාන්ත සහ මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා පත්කර ඇත.

ඒ අනුව ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරියේ මීට සුළු වේලාවකට පෙර දිවුරුම් දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *